Szivárgásgátló kormányszervóolajhoz 35ml

Szivárgásgátló kormányszervóolajhoz 35ml
Szivárgásgátló kormányszervóolajhoz 35ml
2 562 Ft
db
Kedvencekhez

Adalékai optimálisan ápolják a kormánymű gumi és műanyag tömítéseit. Elkerülhető vele az olajveszteség, megállítja a csepegő kormánymű olajfogyását és regenerálja a megkeményedett tömítéseket. Tisztítja a kormánymű furatait és csatornáit és ezáltal felfrissíti az olaj teljesítőképességét. Kisebb lesz a zajképződés, meghosszabbodik az élettartam és csökkennek a javítási költségek.

Alkalmazási terület:

ATF II, ATF III vagy központi hidraulikaolajjal feltöltött kormányművekhez alkalmas. A terméket a kormánymű kiegyenlítő tartályába keverje bele. 35 ml 1 liter olajmennyiséghez elegendő.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők: -
GHS piktogram:

ghs07
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH208 Hosszú szénláncú alkoxilált alkilamint és alkilditiotiadiazolt tartalmaz.
Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés
vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen
megoldható. Az öblítés folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1099
Cikkszám
LM1099