Szintetikus váltóolaj GL5 75W-90 60l

Szintetikus váltóolaj GL5 75W-90  60l
Szintetikus váltóolaj GL5 75W-90 60l
426 501 Ft
db
Kedvencekhez

Teljesen szintetikus hajtóműolaj. Pontos súrlódási viselkedésről gondoskodik és kiváló öregedésállóságú. Még a legnehezebb üzemeltetési körülmények és nagy hőmérséklet-ingadozások közt is szavatolja a gépegységek kifogástalan működését. Maximális kenési biztonság és maximális kopásvédelem a széles viszkozitástartománynak köszönhetően. Könnyű kapcsolást és maximálisan nyugodt járást tesz lehetővé.

Alkalmazási terület:

Nagy terhelésű, kézi kapcsolású sebességváltókba és segédhajtóművekbe – különösen modern transaxle rendszerek és önzáró differenciálmű nélküli tengelyhajtások esetén. A járműgyártó, illetve aggregátgyártó előírásait be kell tartani!

Gyártóművi jóváhagyás

  • API GL5
  • MIL-L 2105 C
  • MIL-L 2105 D

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Poliszulfidok, di-terc-butil,
Bisz(4-metilpentán-2-il)difoszforsav
reakcióterméke foszforoxiddal, propilénoxiddal és
alkilaminokkal (C12-C14, elágazó)
GHS piktogram:

ghs07
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P280 Védőkesztyű, szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305+P351+ P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.
P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1412
Cikkszám
LM1412