Szélvédőmosó szuper konc. 1:100 50ml

Szélvédőmosó szuper konc. 1:100  50ml
Szélvédőmosó szuper konc. 1:100 50ml
1 046 Ft
db
Kedvencekhez

Másodpercek alatt tiszta és elkenődésmentes kilátást teremt. Eltávolítja az olaj- és szilikonbevonatokat és a rovarmaradványokat. A citrus erejével. Foszfátmentes és biológiailag lebontható. Adagolási arány: 1 : 100.

Alkalmazási terület:

Az ablakmosóba, nyári üzemben. Polikarbonáthoz és legyezőfúvókához alkalmas.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:
Nátrium-C12-C14-alkil-szulfát, etoxilált, Szekunder alkánszulfonát C14-17, nátriumsó, Nátrium-dioktil-szulfoszukcinát
GHS piktogram:

ghs05
Figyelmeztetés:
Veszély
Figyelmeztető mondat:
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH208 Dipentént és citralt tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
-

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1517
Cikkszám
LM1517