Savas keréktárcsa-tisztító 35kg

Savas keréktárcsa-tisztító 35kg
Savas keréktárcsa-tisztító 35kg
133 790 Ft
db
Kedvencekhez

Savtartalmú speciális tisztítószer az erős szervetlen szennyeződések gyors eltávolítására. Erős ásványi sav alapú, fluorsav hozzáadása nélküli, még a keréktárcsa olyan rendkívüli szennyeződéseit is gyorsan, alaposan és közel érintés nélkül eltávolítja , mint pl. a ráégett fékpor és a makacs környezeti szennyeződések. Ez a tisztítószer minimálisra csökkenti a felni tisztítására fordított munkát, és az előírt feltételek betartásával bevezethető biológiai szennyvízkezelő berendezésekbe.

Alkalmazási terület:

Kimondottan saválló lakkozással ellátott könnyűfém felnik, acélfelnik, kerékkupakok stb. tisztítására és állagmegőrzésére fejlesztve. Erős szennyeződések, mint a cementfátyol, vízkő vagy kazánkő stb. eltávolítására szintén használható autómosó csarnokokban, építőgépeken és ipari környezetben. Olajleválasztóhoz alkalmas.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:
Sósav
Izotridekanol, etoxilált
GHS piktogram:

ghs05ghs07
Figyelmeztetés:
Veszély
Figyelmeztető mondat:
H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P305+P351+ P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM8193
Cikkszám
LM8193