Racing sisak belső tisztító spray 300ml

Racing sisak belső tisztító spray 300ml

Racing sisak belső tisztító spray 300ml

2 508 Ft
db
Kedvencekhez

Kíméletesen és alaposan tisztít. Eltávolítja a baktériumokat, és kellemesen friss illatot ad. A védőréteg megakadályozza a gyors újraszennyeződést.

Alkalmazási terület:

Sisakok, sisakpárnák, „plexik”, burkolatok, ülőlapok stb. kíméletes és alapos tisztítására.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők:
Nátrium-alkénszulfonát
GHS piktogram:

ghs02ghs09
Figyelmeztetés:
Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH208 D-limonént tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P305+P351+P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
-

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1603
Cikkszám
LM1603