Racing lánc spray fehér 400ml

Racing lánc spray fehér 400ml

Racing lánc spray fehér 400ml

4 281 Ft
db
Kedvencekhez

Fehér, teljesen szintetikus, speciális zsír. A láncra történő látható felhordás segíti az optimális kenést. Hideg, meleg és fröccsenő víznek ellenáll. Nagyon jó tapadás és kopásvédelem. Csökkenti a lánc nyúlását és meghosszabbítja az élettartamát. Jó kúszási tulajdonságok és jó korrózióvédelem. A 400 ml-es palackkal ismét feltölthető az 50 ml-es palack. Alkalmazása előtt ajánlott a láncot motorkerékpáros lánc- és féktisztítóval (cikkszáma 1602) megtisztítani.

Alkalmazási terület:

Minden nagy terhelésnek kitett és gyorsan futó, O/X-gyűrűs vagy anélküli motorkerékpár-lánchoz.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C6-C7, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, >5% n-hexán, Pentán
GHS piktogram:

ghs02ghs07ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH208 Kalcium-di(C10-14)alkil-benzolszulfonátokat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat
ki.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1591
Cikkszám
LM1591