Üdvözöljük webshopunkban! Gumi minden járműre, Liqui Moly termékek, elektromos robogók! Minőségi termékek korrekt áron.

Kérdése van? Hívjon minket! +36 70 417 4666

Racing lánc spray 250ml
Racing lánc spray 250ml
3 028 Ft

Racing lánc spray 250ml

Teljesen szintetikus lánczsír. Rendkívül jó tapadású és vízállóságú. Kiváló kúszási és kenési jellemzőkkel. Különösen alkalmas gyorsan futó láncokhoz. Csökkenti a láncnyúlást és gondoskodik a lánc hosszú élettartamáról. Biológiailag lebontható (a CEC L-33T-82 teszt szerint 21 nappal alatt 80%-ban). Optimális hatása csak keverés nélküli használat esetén biztosított. Alkalmazása előtt ajánlott a láncot motorkerékpáros lánc- és féktisztítóval (cikkszáma 1602) megtisztítani.

Alkalmazási terület:

Erőátviteli láncok első és karbantartó kenésére. Különösen alkalmas poros, szennyezett és korrozív légkör esetén. Alkalmas O-gyűrűs és anélküli, nagy terhelésű és gyorsan futó láncokhoz is.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C6-C7, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 5 % n-hexán, Pentán
GHS piktogram:

ghs02ghs07ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
3 028 Ft
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1508
Cikkszám
LM1508