Pro-Line részecskeszűrő tisztító 5l

Pro-Line részecskeszűrő tisztító 5l
Pro-Line részecskeszűrő tisztító 5l
41 289 Ft
db
Kedvencekhez

Nagy hatékonyságú, oldószer alapú adalékkombináció dízel részecskeszűrők kiszerelt helyzetben történő tisztítására. Feloldja a részecskeszűrőben található szennyeződéseket, ezáltal szükségtelenné válik a korábban szokásos csere. Így csökkenthetők az üzemeltetési költségek.

Alkalmazási terület:

Minden részecskeszűrős dízeljárműbe.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Veszélyes összetevők: Xilol (izomerek keveréke), Etil-benzol
GHS piktogram:

ghs02ghs08ghs07
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól
távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1766
Cikkszám
LM1766