Pro-Line motoröblítő 1l

Pro-Line motoröblítő 1l
Pro-Line motoröblítő 1l
8 569 Ft
db
Kedvencekhez

Belülről tisztítja a motort. Eltávolítja a lerakódásokat az olajfuratokból, csapágyakból, a dugattyúgyűrűk területéről stb. Csökkenti a motorzajt és az olajfogyasztást. Javítja a kompressziót. Fokozza a jármű üzembiztosságát. Lehetővé teszi az olajcserénél betöltött friss olaj számára, hogy kifejtse a teljes teljesítményét.

Alkalmazási terület:

Minden részecskeszűrős (DPF) vagy anélküli dízel- és benzinmotorhoz. Katalizátorral és turbófeltöltővel tesztelve. Olajcsere előtti motortisztítás. 500 ml max. 5 l olajhoz elegendő.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
ciklikus, >2% aromások,
Hosszú szénláncú kalcium-alkaril-szulfonát
GHS piktogram:

ghs07ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM2425
Cikkszám
LM2425