Pro-Line dízel szívó rendszer tisztító spray 400ml

Pro-Line dízel szívó rendszer tisztító spray 400ml
Pro-Line dízel szívó rendszer tisztító spray 400ml
11 781 Ft
db
Kedvencekhez

Speciális aktív oldószer high-tech adalékkombinációval a szívó- és fojtószelep területén jellemző szennyeződések és lerakódások megszüntetésére. Feloldja és eltávolítja a ragadós lerakódásokat és szennyeződéseket, mint az olaj, korom stb. Szavatolja a mozgó részegységek működőképességét és csökkenti az üzemanyag-fogyasztást. Fokozza a dízelüzemű motorok üzembiztosságát.

Alkalmazási terület:

A teljes szívórendszer tisztítására. Csak dízelmotorokban alkalmazható!

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Aceton,
Szolvens nafta (ásványolaj), erősen aromás,
Szénhidrogének, C10, aromás vegyületek, >,1%
naftalin
GHS piktogram:

ghs07ghs02ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM5168
Cikkszám
LM5168