Pro-Line Jet Clean szívórendszer tisztító dízel 300ml

Pro-Line Jet Clean szívórendszer tisztító dízel 300ml
Pro-Line Jet Clean szívórendszer tisztító dízel 300ml
Kedvencekhez

Nagyhatékonyságú adalékkombináció JetClean Tronic II általi közvetlen alkalmazásra. Eltávolítja a szívó- és fojtószeleprendszer tipikus szennyeződéseit és lerakódásait. Oldja és eltávolítja az olyan kenőcsös szennyeződéseket, mint olaj, gyanta, ragasztóanyag stb. Biztosítja a mozgó alkatrészek működőképességét és csökkenti az üzemanyag fogyasztást. Növeli a dízelmotorok üzembiztonságát. Használatra kész termék, melyet hígítatlanul kell a JetClean Tronic II-be tölteni. Részletes leírás és további alkalmazások a JetClean Tronic II használati utasításában.

Csak dízelmotorokhoz alkalmazható.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:
Aceton,
Szolvens nafta (ásványolaj), erősen aromás,
Szénhidrogének, C10, aromás vegyületek, >,1% naftalin
GHS piktogram:

ghs02ghs08ghs07ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ:
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy
orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM20986
Cikkszám
LM20986