Pro-Line Jet Clean szívórendszer tisztító benzines 300ml

Pro-Line Jet Clean szívórendszer tisztító benzines 300ml
Pro-Line Jet Clean szívórendszer tisztító benzines 300ml
6 672 Ft
db
Kedvencekhez

Nagyhatékonyságú adalékkombináció JetClean Tronic II általi közvetlen alkalmazásra. Eltávolítja a szívó- és fojtószeleprendszer tipikus szennyeződéseit és lerakódásait. Oldja és eltávolítja az olyan kenőcsös szennyeződéseket, mint olaj, gyanta, ragasztóanyag stb. Biztosítja a mozgó alkatrészek működőképességét és csökkenti az üzemanyag fogyasztást. Növeli a benzinmotorok üzembiztonságát. Használatra kész termék, melyet hígítatlanul kell a JetClean Tronic II-be tölteni. Részletes leírás és további alkalmazások a JetClean Tronic II használati utasításában.

Csak benzinmotorokban használható!

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők: Xilol (izomerek keveréke),
Aceton
GHS piktogram:

ghs02ghs08ghs07
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H335 Légúti irritációt okozhat.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
Kiegészítő veszélyességi információ: -
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.
P260 A gőzök belélegzése tilos.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM20985
Cikkszám
LM20985