Pro-Line Jet Clean dízel rendszer tisztító adalék 500ml

Pro-Line Jet Clean dízel rendszer tisztító adalék  500ml
Pro-Line Jet Clean dízel rendszer tisztító adalék 500ml
Kedvencekhez

Erősen koncentrált, felhasználásra kész tisztítófolyadék JetClean készülékekkel történő közvetlen alkalmazásra. Eltávolítja a lerakódásokat a befecskendező-szivattyúból, a porlasztócsúcsokról, valamint az égéstérből, és megakadályozza azok újraképződését. Megakadályozza a ráégést és a fúvókatűk elgyantásodását. Javítja a motor járását és optimalizálja a kipufogógáz-értékeket. Megszünteti az indítási nehézségeket, a motor egyenetlen járását, a rossz gázreakciót és a teljesítményveszteséget. Ápolja és védi a teljes üzemanyagrendszert a kopástól és a korróziótól. A tiszta motorok kevesebb üzemanyagot fogyasztanak és kevesebb káros anyagot bocsátanak ki.

Alkalmazási terület:

Minden részecskeszűrős (DPF) vagy anélküli dízelmotorhoz. Jet-Clean készülékekkel történő közvetlen alkalmazásra. LIQUI MOLY alkalmazási ajánlás: Megelőző jelleggel minden szerviz alkalmával, az üzemanyagrendszer javítása után vagy hibaelhárításra. Turbófeltöltővel tesztelve.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok,
izoalkánok, cikloalkánok, aromások (> 2 %),
Szénhidrogének, C10, aromások, >,1% naftalin.
GHS piktogram:

ghs08
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM5154
Cikkszám
LM5154