Pro-Line Jet Clean benzin rendszer tisztító 1l

Pro-Line Jet Clean benzin rendszer tisztító 1l
Pro-Line Jet Clean benzin rendszer tisztító 1l
Kedvencekhez

Erősen koncentrált, felhasználásra kész tisztítófolyadék JetClean készülékekkel történő közvetlen alkalmazásra. Eltávolítja a lerakódásokat a befecskendező szelepekről, a szívószelepekről, a gyújtógyertyákról, valamint az égéstérből, és megakadályozza azok újraképződését. Javítja a motor járását és optimalizálja a kipufogógáz-értékeket. Megszünteti az indítási nehézségeket, a motor egyenetlen járását, a rossz gázreakciót és a teljesítményveszteséget. Ápolja és védi a teljes üzemanyagrendszert a kopástól, a lerakódásoktól és a korróziótól. A tiszta motorok kevesebb üzemanyagot fogyasztanak és kevesebb káros anyagot bocsátanak ki.

Alkalmazási terület:

Minden benzinmotorhoz alkalmas. JetClean készülékekkel történő közvetlen alkalmazásra. LIQUI MOLY alkalmazási ajánlás: Megelőző jelleggel minden szerviz alkalmával, az üzemanyagrendszer javítása után vagy hibaelhárításra. Turbófeltöltővel és katalizátorral tesztelve.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének, C6-C7, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 5 % n- hexán, Izopropil-alkohol,
Toluol, Szénhidrogének, C10, aromások, >,1 %
naftalin.
GHS piktogram:

ghs02ghs08ghs07ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P233 Az edény szorosan lezárva tartandó.
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM5147
Cikkszám
LM5147