PTFE teflon spray 400ml

PTFE teflon spray 400ml

PTFE teflon spray 400ml

4 708 Ft
db
Kedvencekhez

PTFE (politetraflour-etilén) alapú, zsírmentes súrlódáscsökkentő és leválasztószer. Univerzálisan alkalmazható, mindenekelőtt ott, ahol az olajvagy szilikontartalmú anyagok zavarnák az utólagos megmunkálást.

Alkalmazási terület:

Súrlódáscsökkentő szer gyakorlatilag minden anyaghoz, különösen a textil- és fafeldolgozás területén csapágyakba, vezetősínekbe, görgőkbe, láncokra és menetekre. Univerzálisan alkalmazható a háztartásban. Jól használható leválasztószerként a műanyag-feldolgozás területén.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C6-C7, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, >5% n-hexán
GHS piktogram:

ghs07ghs02
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P332+P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM3076
Cikkszám
LM3076