Üdvözöljük webshopunkban! Gumi minden járműre, Liqui Moly termékek, elektromos robogók! Minőségi termékek korrekt áron.

Kérdése van? Hívjon minket! +36 70 417 4666

Ólompótló adalék 250ml
Ólompótló adalék 250ml
2 733 Ft

Ólompótló adalék 250ml

Keni és védi az eredetileg ólomtartalmú üzemanyagot igénylő járművek szelepülékgyűrűit. Csökkenti a hengerfej kopását és ezáltal megőrzi az optimális kompressziót. Megakadályozza a motor károsodását és fokozza az üzembiztosságot.

Alkalmazási terület:

Régebbi benzinmotorokhoz, amelyek a gyártó előírásai szerint eredetileg ólomtartalmú benzint igényeltek. Megelőző alkalmazásra. Turbófeltöltővel és katalizátorral tesztelve. Közvetlenül az üzemanyagtartályba öntendő. Az adagolótartály egy töltete (25 ml) 25 l üzemanyaghoz elegendő. Minden tankoláskor történő tartós alkalmazásra.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek,
Kálium 1,2-bis(2-etilhexil oxikarbonil)etánszulfonát,
Szénhidrogének C11-C14, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek,
GHS piktogram:

ghs08ghs05
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható.
Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
2 733 Ft
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1010
Cikkszám
LM1010