Motoröblítő adalék 300ml

Motoröblítő adalék 300ml

Motoröblítő adalék 300ml

3 099 Ft
db
Kedvencekhez

Nagy hatékonyságú tisztítófolyadék, amivel megszabadíthatja a motor belsejét a zavaró lerakódásoktól. Gyorsan és megbízhatóan feloldja az olajsár és lakképzőket. Mindenféle olajban oldódó és nem oldódó maradványt lebegésben tart, és az olajcsere alkalmával eltávolítja őket az olajkörből. A lerakódásoktól és szennyeződésektől megszabadított motor és a régi maradványokkal már nem terhelt friss olaj ezáltal jobb teljesítményt tud nyújtani. Így csökken a motor kopása és nő az élettartama.

Alkalmazási terület:

Otto- és dízelmotorok olajkörének tisztítására és öblítésére. A 300 ml-es edény max. 6 liter olajmennyiséghez elegendő. Nem alkalmas olajfürdőben futó tengelykapcsolóval ellátott motorkerékpárokhoz!

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, >
2 % aromás vegyületek
Hosszúszénláncú kalcium-alkaril-szulfonát
GHS piktogram:

ghs08ghs07
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM2640
Cikkszám
LM2640