Motorbike légszűrő-olaj 1l

Motorbike légszűrő-olaj 1l
Motorbike légszűrő-olaj 1l
5 847 Ft
db
Kedvencekhez

Speciális olaj a szivacs légszűrők nedvesítésére. A folyadék kitűnő tapadása megbízhatóan megköti a szűrőben a homokot és a port, és megelőzi a fokozott motorkopást. Meghosszabbítja a motor élettartamát. Víztaszító hatású. Nem gyantásodik és habosodik. Felhordáskor a kék elszíneződés lehetővé teszi a biztonságos és egyenletes használatát.

Alkalmazási terület:

Alkalmas minden szivacs légszűrővel ellátott lég- vagy vízhűtéses motorú, 2 ütemű és 4 ütemű motorkerékpárhoz.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C6-C7, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, >5% n-hexán
GHS piktogram:

ghs02ghs07ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H315 Bőrirritáló hatású.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól
távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 Kerülje a gőzök, a permet belélegzését.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM3096
Cikkszám
LM3096