Motor-Clean motor tisztító adalék 500ml

Motor-Clean motor tisztító adalék 500ml
Motor-Clean motor tisztító adalék 500ml
6 855 Ft
db
Kedvencekhez

Tökéletes megoldás a motor belsejének tisztítására. A nagy hatékonyságú tisztító adalékok feloldják az iszap- és lakkszerű szennyeződéseket, körbeveszik a szilárd részecskéket és a folyékony szennyeződéseket. Ezek az olajcsere alkalmával a fáradt olajjal együtt leüríthetők. Az így előkészített olajcserénél a friss olaj képes lesz kifejteni az egész teljesítőképességét: A motor ismét teljes teljesítményt nyújt, kisebb kopással fut, a kipufogógáz jellemzői optimalizáltak, elkerülik a kenőanyaghiányos kenést.

Alkalmazási terület:

Minden a kereskedelemben kapható, benzines és részecskeszűrős (DPF) vagy anélküli dízelmotorokhoz való motorolajhoz. Turbófeltöltővel és katalizátorral tesztelve. Az olajcsere előtt, az üzemmeleg motorolajhoz kell hozzáadni. A tisztítási idő kb. 10 perc. Az edény tartalma max. 5 l motorolajhoz elegendő. Nedves tengelykapcsolóval szerelt motorkerékpárokhoz nem alkalmas.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek
Hosszúszénláncú kalcium-alkaril-szulfonát
GHS piktogram:

ghs08ghs07
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P260 A gőzök, permet belélegzése tilos.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P314 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm.
rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1019
Cikkszám
LM1019