Marine dízel adalék 500ml

Marine dízel adalék 500ml
Marine dízel adalék 500ml
6 406 Ft
db
Kedvencekhez

Széles hatásspektrumú biocid hatású, baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen. A tisztító és korrózióvédő szer ápolja és védi az üzemanyagrendszert. Hosszú távú konzerválásra a hajómotorok elraktározásakor vagy csekély gázolaj-felhasználás esetén. A cetánszámnövelő biztosítja a könnyű indítást az ismételt üzembe helyezéskor. A biocid termékeket óvatosan használja. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékismertetőt.

Alkalmazási terület:

Megelőző alkalmazásra és hajók és tárolótartályok fertőzött tartályrendszereinek csíramentesítésére. A már fertőzött rendszerekben 1:200 arányú sokkoló adagolás szükséges. Egy mérőpohár (25 ml) 5 l gázolajhoz elegendő. 1:1000 adagolási aránnyal végzett megelőző alkalmazáskor az adagolótartály egy töltete (25 ml) 25 l gázolajhoz elegendő.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:
Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, aromások (>2 %)
2-etilhexil-nitrát, Metil-szalicilát, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on.
GHS piktogram:

ghs07ghs08ghs05ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H332 Belélegezve ártalmas.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH044 Zárt térben hő hatására robbanhat.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM25001
Cikkszám
LM25001