Központi hidraulikaolaj 2300 1l

Központi hidraulikaolaj 2300 1l
Központi hidraulikaolaj 2300 1l
8 098 Ft
db
Kedvencekhez

A legmagasabb követelményeknek megfelelően fejlesztett ásványi olaj központi hidraulikához. Nagy termikus stabilitást kínál és ezáltal gondoskodik az optimális öregedésállóságról. Maximális kopásvédelem és kedvező súrlódási viselkedés. Kitűnő hidegfolyási jellemzőkkel. Megnövelt arányban tartalmaz korrózióvédelmi komponenseket.

Alkalmazási terület:

Mercedes-Benz személygépkocsik hidraulikáihoz, mint pl. a szintszabályozó, a hidropneumatikus rugózás és az ASD, a 4Matic és a kabriótető hidraulikarendszere. A járműgyártó, illetve aggregátgyártó előírásait be kell tartani!

Gyártóművi ajánlás

  • MB 343.0

 

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Párlatok (ásványolaj), oldószerrel viasztalanított
könnyű paraffinos
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű
nafténbázisú
GHS piktogram:

ghs08ghs07
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM3665
Cikkszám
LM3665