Kerékagy paszta spray ecsetes 200ml

Kerékagy paszta spray ecsetes 200ml
Kerékagy paszta spray ecsetes 200ml
10 960 Ft
db
Kedvencekhez

A kerékagypaszta egy szintetikus, fémmentes leválasztópaszta, amit elsősorban arra fejlesztettek ki, hogy megakadályozza a felnik felhegedését, ill. rározsdásodását a kerékagyra. Előírásszerű alkalmazás esetén a kiváló tapadóképesség még nagy fordulatszámoknál is megakadályozza a lesodródását. A termék menetes kötések kenésére és fékberendezések javítási és karbantartási munkáinál is alkalmazható. Felhasználás hőmérséklet-tartomány: -40 °C – +1400 °C.

Alkalmazási terület:

Leválasztó paszta alufelnik központosító gyűrűihez, a felni és a kerékagy csatlakozási helyeire, dugaszolható és menetes kötésekhez, valamint fékberendezések javítási és karbantartási munkáihoz.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Jogszabály alapján feltüntetendő veszélyes összetevők:
Kalcium-hidroxid
GHS piktogram:

ghs05ghs02
Figyelmeztetés:
Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P280 Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhárító intézkedés:
P305+P351+ P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
-

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM4058
Cikkszám
LM4058