Hegesztő spray 500ml

Hegesztő spray 500ml
Hegesztő spray 500ml
4 042 Ft
db
Kedvencekhez

Megakadályozza a hegesztési gyöngyök feltapadását a munkadarabra és a hegesztőpisztolyra, anélkül, hogy kedvezőtlen hatással lenne a hegesztési varratra. A CO₂-hegesztő spray összetétele megfelel a legújabb műszaki színvonalnak. Meghosszabbítja a hegesztőfúvókák és a pisztoly belső alkatrészeinek élettartamát. Szilikon- és FCKW (fluor-szénhidrogén) mentes.

Alkalmazási terület:

Minden védőgázos acél-, alumínium- és nemesacél-hegesztési munkához.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Aceton
GHS piktogram:

ghs02ghs07
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM4086
Cikkszám
LM4086