Gumiápoló 500ml

Gumiápoló 500ml
Gumiápoló 500ml
3 720 Ft
db
Kedvencekhez

Ápolja, tisztítja és kicsinosítja az ajtó-, ablak-, csomagtértömítéseket és a gumiabroncsokat. Télen megakadályozza a befagyást. Rugalmasan tartja a gumi alkatrészeket, ezáltal hosszabbítva azok élettartamát. Autók gumiabroncsainak és gumiszőnyegeinek ápolására és mélytisztítására is kiválóan alkalmas.

Alkalmazási terület:

Kimondottan járművek gumi alkatrészeinek ápolására, védelmére és csinosítására, mint a gumiabroncs, ajtótömítés, gumiszőnyeg stb.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Izopropil-alkohol
GHS piktogram:

ghs02ghs07
Figyelmeztetés: Figyelem
Figyelmeztető mondat:
H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Kiegészítő veszélyességi információ
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.
P261 Kerülje a gőzök, a permet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott
esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM1538
Cikkszám
LM1538