Gázüzemű járművekhez szelepvédő adalék 1l

Gázüzemű járművekhez szelepvédő adalék 1l
Gázüzemű járművekhez szelepvédő adalék 1l
8 641 Ft
db
Kedvencekhez

Védi a motor szelepeit, és megakadályozza a túlmelegedést a hengerfej területén. A kiválasztott adalékkombináció optimális kenésről, valamint tiszta égésről gondoskodik. Ezáltal megelőzi a drága javításokat és motorkárokat. Fenntartja a jármű teljesítményét, és megakadályozza a kompresszióvesztést. A gázüzemű járművek szelepvédője nem tartalmaz szerves fémvegyületeket, és nincs káros hatással a katalizátorra.

Alkalmazási terület:

Kimondottan gázüzemű (CNG/LPG) járművekhez fejlesztve – utólagos (kettős üzemű) gázrendszerekhez is. Tartós alkalmazásra. Turbófeltöltővel és katalizátorral tesztelve. Közvetlenül az adagolókészülék tartályába öntendő. Minden a piacon elterjedt adagolóegységhez alkalmas. A LIQUI MOLY vákuumos vezérlésű adagolókészülékek esetében percenként 6 – 8 csepp adagolását ajánlja.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok,
cikloalkánok, > 2 % aromás vegyületek,
Párlatok (ásványolaj), hidrogénnel kezelt könnyű
nafténbázisú,
Kálium 1,2-bis(2-etilhexil oxikarbonil)etánszulfonát
GHS piktogram:

ghs08ghs05
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P280 Szemvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P305 + P351 + P338 + P310 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM4012
Cikkszám
LM4012