Fék- gyorstisztító zsírtalanító 5l

Fék- gyorstisztító zsírtalanító 5l
Fék- gyorstisztító zsírtalanító 5l
15 667 Ft
db
Kedvencekhez

Könnyebbé, tisztábbá és biztonságosabbá teszi a szerelési munkákat. Gyorsan és maradéktalanul eltávolítja az olajat, zsírt és szennyeződéseket. A kezelt részek abszolút mentesek a maradványoktól és teljes mértékben zsírtalanítottak. Időt és pénzt takarít meg, valamint szavatolja a kifogástalan javítást. Feloldja a gyanta-, olaj- és zsírszerű maradványokat. Jó behatolási képesség, ellenőrzött és maradványmentes elpárolgás.

Alkalmazási terület:

Univerzális tisztítószer apró alkatrészek gyors tisztítására és zsírtalanítására járműtechnikai és ipari területen. Fékekhez, tengelykapcsolókhoz, hajtóművekhez, valamint szerelési és javítási munkákhoz. Eltávolítja az olaj- és zsírfoltokat a padlóról, textíliákról és ruházatról.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Veszélyes összetevők: Szénhidrogének C6-C7, n-alkánok, izoalkánok, cikloalkánok, > 5
% n-hexán
GHS piktogram:

ghs02ghs08ghs07ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól
távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni.
P312 Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P403 + P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
P405 Elzárva tárolandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM3319
Cikkszám
LM3319