Ékszíj csúszásgátló spray 400ml

Ékszíj csúszásgátló spray 400ml
Ékszíj csúszásgátló spray 400ml
4 669 Ft
db
Kedvencekhez

Megszünteti az ékszíj csúszását és csikorgását. Hajlékonnyá teszi és meghosszabbítja az élettartamát. Védi a szíjat és a tárcsát a kopástól. Fokozza a húzóerő hatásfokát. Ápol és véd.

Alkalmazási terület:

Mindenfajta (bőr, gumi, balata stb.) ékszíjhoz. Laposszíjhoz nem alkalmas.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Veszélyes összetevők: Aceton, Szénhidrogének, C6-C7, nalkánok,
izoalkánok, cikloalkánok, > 5
% n-hexán
GHS piktogram:

ghs07ghs02
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
-
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P210 Hőtől, szikrától, nyílt lángtól, forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P261 Kerülje a gőzök, permet belélegzését.
P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P312 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410 + P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM4085
Cikkszám
LM4085