Defekt javító spray 500ml

Defekt javító spray 500ml
Defekt javító spray 500ml
7 282 Ft
db
Kedvencekhez

Letömíti a lapos gumit és ismét felfújja. Minden belsős vagy belső nélküli gumiabroncstípushoz. Nem használható szétszakadt belső esetén, ha a gumiabroncs lecsúszott a keréktárcsáról vagy ha a köpeny oldalt felrepedt. Használatát követően a gumiabroncs problémamentesen javítható.

Alkalmazási terület:

Defektjavító minden szokásos szgk- és lakókocsi-gumimérethez.

pdf smallTechnikai adatlap

Információk a termék veszélyességi besorolásáról:

Feltüntetendő veszélyes összetevők: n-butil-acetát, metil-etil-keton,
klórozott paraffinok, C14-17, aceton
GHS piktogram:

ghs07ghs02ghs09
Figyelmeztetés: Veszély
Figyelmeztető mondat:
H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H362 A szoptatott gyermeket károsíthatja.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
Kiegészítő veszélyességi információ
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Általános:
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Megelőzés:
P201 Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.
P260 A gőzök/permet belélegzése tilos.
P263 A terhesség/szoptatás alatt kerülni kell az anyaggal való érintkezést.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Szemvédő/arcvédő használata kötelező.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – elhárító intézkedés:
P308+P313 Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Tárolás:
P405 Elzárva tárolandó.
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50oC/122oF hőmérsékletet meghaladó hő.
Óvintézkedésre vonatkozó mondat – Elhelyezés hulladékként:
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően.

Sürgősségi telefonszám
Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)
Tel.: +36 80 201-199 (0-24 h, díjmentesen hívható)

"
Ajánlom
Nyomtat
Kérdés a termékről
Adatok
Gyártói cikkszám
LM3343
Cikkszám
LM3343